Văn phòng công chứng Trung Tâm thực hiện chứng thực chữ ký trên văn bản tiếng Việt, tiếng Anh theo quy định của Luật Công chứng 2014, Nghị định 23/2015/NĐ- CP và các quy định khác của pháp luật. Người yêu cầu chứng thực xuất trình các giấy tờ:

– Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

I. Hướng dẫn thủ tục

1) Chứng thực chữ ký trên văn bản tiếng Anh:

– Người yêu cầu chứng thực không cần cung cấp bản dịch văn bản.

– Người yêu cầu chứng thực có thể cung cấp các văn bản, giấy tờ khác hỗ trợ giải thích, làm rõ nội dung văn bản được ký.

2) Những văn bản tiếng Anh phổ biến:

– Giám hộ du học Canada (Custodianship declaration Canada Form 5646) Tham khảo tại: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf

– Cha / Mẹ đồng ý cho con định cư Canada (Declaration from non-accompanying parent for minors immigrating to Canada) Tham khảo tại:  https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5604e.pdf

– Tờ khai quan hệ hôn nhân (Statutory declaration of common-law union) Tham khảo tại: https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5409e.pdf

– Thư đồng ý cho du học, du lịch, hỗ trợ tài chính, v.v… (Consent letter for study, travel, financial support, …)

– Tuyên thệ, Tờ khai, Giấy cam kết, Giấy ủy quyền, v.v…(Affidavit, declaration, statement, power of attorney, …)

3) Trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính:

– Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

– Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.

– Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định này. (Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.)

– Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này (Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản) hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác. (Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

II. Lệ phí chứng thực chữ ký

– 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản (Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC)

III. Bộ phận phụ trách

Phòng Nghiệp vụ Dịch thuật – Chứng thực Trưởng phòng: Phạm Xuân Trang

ĐT: 02862915485 (112) – 0908094248 Email: trangphamxuan86@gmail.com

Người yêu cầu chứng thực cũng có thể liên hệ đường dây nóng: 0903752525, Email: congchungtrungtam@gmail.com để được tư vấn, hướng dẫn thêm

Xem thêm các tin khác